Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


DE VERENIGING


Artikel 1

Op 15 april 1961 werd te Wespelaar een vereniging gesticht onder de benaming van "Scheidsrechters-verbond Brabantse Kempen".


Artikel 2

De vereniging heeft tot doel een vriendenkring van scheidsrechters te zijn, ze te vervolmaken en - mits toelating van de PSC - Brabant - cursussen in te richten voor kandidaat-scheidsrechters. De kring - opgericht als een feitelijke vereniging - staat buiten alle politiek. Zijn werking is onpartijdig en moet het ook blijven.


Artikel 3

Het bestuur kiest de locatie waar de samenkomsten zullen doorgaan en meldt dit tijdig aan de leden. Als officieel contactadres geldt het adres van de gerechtigd correspondent.


Artikel 4

Bij ontbinding van de vereniging en na volledige vereffening van al haar schulden en verplichtingen, zal het batig saldo afgedragen worden aan een “goed doel”.


Artikel 5

De vereniging verbindt zich het reglement van de KBVB, waarbij zij aangesloten is, na te leven, inzonderheid wat betreft het toezicht over de boekhouding.


DE LEDEN


Artikel 6


De vereniging staat open voor : •  werkende scheidsrechters, •  oud-scheidsrechters, •  leden of gewezen leden der comités van de KBVB, op voorwaarde dat zij niet van de bondslijsten van de KBVB geschrapt werden.


Artikel 7


Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald tijdens de Algemene Vergadering en is jaarlijks in éénmaal te betalen. Leden die voor de eerste maal aansluiten en lid worden tussen 1 januari en 30 juni van het lopende seizoen, betalen de helft van het normale jaarlijkse lidgeld.


Artikel 8


De leden welke met hun betaling van hun lidgeld één jaar achter staan, zullen als ontslagnemend beschouwd en van de ledenlijst geschrapt worden.


Artikel 9


De leden hebben het recht hoger beroep aan te tekenen tegen de beslissingen ter hunnen opzichte door de vereniging getroffen, wanneer die beslissingen strijdig zijn met het reglement van de vereniging of met het reglement van de KBVB.


HET BESTUUR


Artikel 10


Het bestuur bestaat uit maximum negen leden en is als volgt samengesteld :

voorzitter

onder-voorzitter

secretaris/gerechtigd correspondent

schatbewaarder

feestbestuurder

sportbestuurder

public relations

redactiechef

commissaris


Artikel 11


Het mandaat der bestuursleden loopt over een termijn van twee jaar


Artikel 12


De helft van het bestuur wordt ieder jaar herkozen op een Algemene Vergadering waarop een meerderheid (= de helft +1) van de stemgerechtigde leden moet aanwezig zijn.Indien de vergadering onvoldoende in aantal is, wordt de verkiezing verdaagd tot wanneer een nieuwe Algemene Vergadering is samengeroepen. Tijdens deze vergadering zal, onafgezien het aantal aanwezige leden, de bestuursherkiezing doorgaan.


Artikel 13


In paar jaar moeten de bestuursleden herkozen worden die in een paar jaar verkozen werden.In onpaar jaar moeten de bestuursleden herkozen worden die in een onpaar jaar verkozen werden.


Artikel 14


Alle leden zullen minstens een maand voor de Algemene Vergadering ingelicht worden over de opengestelde mandaten.


Artikel 15


Elk lid dat tijdens het lopende seizoen minstens vier vergaderingen bijwoonde en zijn bijdrage heeft betaald, heeft stemrecht.


Artikel 16


Elk lid dat ten minste twee jaar aangesloten is en stemrecht heeft, mag zich kandidaat stellen voor de bestuursverkiezing.


Artikel 17


De kandidaturen voor een bestuursfunctie moeten van de kandidaat uitgaan en ten laatste de tweede vrijdag (datum poststempel) voor de Algemene Vergadering waarop de bestuursverkiezing plaats heeft, aan de secretaris gezonden worden.


Artikel 18


De stemming is geheim en gebeurt onder de leiding en controle van de voorzitter. Bij verkiezing van het gedeelte waartoe de voorzitter behoort, zal de ondervoorzitter, de secretaris of het oudste lid in het bestuur het voorzitterschap van de stemming waarnemen.


Artikel 19


Wanneer bij stemming verscheidene kandidaten hetzelfde aantal stemmen bekomen, zal tot herstemming overgegaan worden, tot zolang een van de kandidaten meer stemmen bekomt dan de andere.


Artikel 20


De vergadering kiest haar bestuursleden, ongeacht de functies die zij in het bestuur zullen waarnemen.


Artikel 21


Het bestuur wijst onder zijn leden de onderscheidene te bekleden functies toe.


Artikel 21 bis


Elk lid - met uitzondering van de ere-bestuursleden- dat gedurende minstens 35 jaar, al dan niet onderbroken, is aangesloten bij onze vereniging, ontvangt de titel van ere-lid.


Artikel 21 ter


Elk bestuurslid dat gedurende minstens 15 jaar, al dan niet onderbroken, een bestuursmandaat binnen onze vereniging uitoefende, ontvangt de titel van ere-bestuurslid.


Artikel 21 quater


Het bestuur kan aan een of meerdere bestuursleden met een uitzonderlijke staat van verdienste binnen de vereniging, een ere-mandaat toekennen.


Artikel 22


Wanneer een bestuurslid ontslag neemt of ontslagen wordt in de loop van het seizoen, kan een nieuwe kandidaat opgenomen worden in het bestuur, na akkoord van de stemgerechtigde leden tijdens een Algemene Vergadering. De nieuwe kandidaat zal het mandaat van het ontslagnemend of ontslagen bestuurslid voortzetten.


VERGADERINGEN


Artikel 23


Er zullen jaarlijks minstens zeven gewone vergaderingen gehouden worden.


Artikel 24


In de maanden september, oktober, november, december, februari, maart, april en eventueel in mei zal een ledenvergadering gehouden worden op de dag bepaald door het bestuur. De leden zullen tot deze vergadering uitgenodigd worden langs het bondsblad "SPORTLEVEN" dat verschijnt tijdens de week van de vergadering. Om geldig te zijn dienen verontschuldigingen van de afwezigheden schriftelijk bij de secretaris toe te komen vóór de aanvang der zitting. Telefonische verontschuldigingen kunnen in geval van hoogdringendheid bij uitzondering aanvaard worden, doch dienen achteraf schriftelijk bevestigd.


Artikel 25


Minstens een maal per jaar zal er een Algemene Vergadering worden samengeroepen. Het bestuur heeft het recht, op gelijk welke datum, een bijkomende Algemene Vergadering samen te roepen ter bespreking of uitwerking van punten die het dringend en belangrijk acht.


Artikel 26


Ieder stemgerechtigd lid kan zelf één of meerdere punten ter bespreking op de Algemene Vergadering voorleggen. De te bespreken punten moeten minstens veertien kalenderdagen voor de Algemene Vergadering schriftelijk worden overgemaakt aan de secretaris.


SLOTBEPALINGEN


Artikel 27


Elke beschikking van dit reglement, die strijdig is met het Bondsreglement, wordt als nietig beschouwd.


Artikel 28


Het huishoudelijk reglement kan enkel gewijzigd worden door de stemgerechtigde leden tijdens een Algemene Vergadering waarop een meerderheid (= de helft +1) van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Bovendien is er een meerderheid ( = de helft +1) van de stemmen nodig om een artikel te wijzigen.


Herzien en aangepast op 21 april 2006